Kinh doanh xổ số, casino, đặt cược bóng đá có những thay đổi mới. Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Theo phương án cắt giảm, Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi, bổ sung 16 nghị định thuộc 6 lĩnh vực gồm: Lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm; kinh doanh chứng khoán; thẩm định giá; hải quan; kế toán, kiểm toán; kinh doanh dịch vụ đòi nợ, xổ số, trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, casino, đặt cược, dịch vụ xếp hạng tín nhiệm, dịch vụ quản lý quỹ hưu trí tự nguyện.

Kinh doanh xổ số, casino, đặt cược bóng đá có những thay đổi mới

Lĩnh vực xổ số, trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, dịch vụ xếp hạng tín nhiệm, casino, đặt cược, dịch vụ quản lý quỹ hưu trí tự nguyện (sửa đổi, bổ sung 7 nghị định), dự kiến: Cắt giảm 4 điều kiện, đơn giản hóa 1 điều kiện về kinh doanh xổ số; cắt giảm 3 điều kiện về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài; cắt giảm 2 điều kiện, đơn giản hóa 5 điều kiện kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm; cắt giảm 1 điều kiện, đơn giản hóa 1 điều kiện kinh doanh casino; cắt giảm 2 điều kiện, đơn giản hóa 4 điều kiện kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế.

Về kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu trí tự nguyện, dự thảo nghị định đã sửa đổi, bổ sung Nghị định 88/2016/NĐ-CP, theo đó đơn giản hóa 2 điều kiện kinh doanh là quy định yêu cầu doanh nghiệp không bị kiểm soát đặc biệt theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và quy định phải có dự kiến doanh thu, chi phí trong phương án kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu trí. Ngoài ra, dự thảo nghị định bãi bỏ 19 điều kiện đầu tư kinh doanh, đơn giản hóa 7 điều kiện trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm. Lĩnh vực chứng khoán cắt giảm 48 điều kiện.